Pillow pojišťovna se zavázala k omezení střetu zájmu. Svým klientům garantuje, že pokud by vyplatila na škodách méně, než očekává, rozdělí se o vzniklý nadvýnos se svými klienty.

Každá pojišťovna je ve potenciálním střetu zájmu. Pokud se rozhodne nezaplatit škodu (vždy samozřejmě na základě výkladu pojistných podmínek nebo zákona), stanou se nevyplacené peníze ziskem pojišťovny. Pillow jako jediná pojišťovna v Česku uzavřela s klienty dohodu v rámci Klientské smlouvy. Pokud by prostředky určené na výplatu škod přesáhly vyplacené škody a došlo by tak k nadměrnému zisku následkem nízkých škod, o tento zisk se pojišťovna rozdělí s klienty.

Důležitý je i opačný případ. Pokud pojišťovna vyplatí více než bylo určeno na škody. Klientů se to nijak nedotkne. Pojišťovna musí tyto škody pokrýt z pojistného určeného na provoz pojišťovny a platby pojišťovacím zprostředkovatelům. Pojišťovna musí hospodařit efektivně, aby z těchto nákladů pokryla případné vyšší škody.

Výsledky roku 2023

Výpočet podílu na nadměrném zisku probíhá pro každý z nabízených produktů zvlášť. V roce 2023 Pillow pojišťovna nabízela ve dvou zemích celkem čtyři produkty. Pro pojištění vozidel a majetku je na škody určeno 60 % předepsaného pojistného, pro pojištění úrazu a nemoci 40 %. Zbylá část pojistného je určena na pokrytí všech administrativních nákladů a případná nespotřebovaná část tvoří standardní zisk pojišťovny.

Pojištění Přijaté pojistné určené na škody (tis. Kč) Vyplacené škody a vytvořené rezervy na škody (tis. Kč) Zisk nebo ztráta (tis. Kč)
Pojištění vozidel CZ 417 533 477 065 – 59 532
Pojištění vozidel SK 53 60 – 7
Pojištění majetku CZ 17 022 20 128 – 3 105
Pojištění úrazu a nemoci CZ 5 925 6 190 – 265

V roce 2023 škody vyplacené v každém ze čtyř produktů přesáhly část pojistného určenou na škody a nevznikl tak nadměrný zisk z podprůměrného škodního procenta. Nadlimitní část škod byla uhrazena z části pojistného určené na provoz pojišťovny.