Hodně obecný pojem, de facto jakákoli ztráta, kterou právo uzná za hodnou nápravy. Dělí se materiální újmy, kterým se říká škody, a na nemateriální újmy, tedy újmy v užším slova smyslu. Nemateriální újma je ztráta, která nejde objektivně vyčíslit – nejčastěji poškození zdraví nebo smrt.

Zpět